Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I.Dance Academy 01-07-2014

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool I.Dance Academy, hierna ook te noemen: iDance.

1.2 iDance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van iDance en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.4 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. iDance is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool.

1.5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van iDance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. Inschrijving

2.1 De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Indien deze termijn met meer dan 21 dagen overschreden wordt, kan de toegang tot de cursus met onmiddellijke ingang door iDance geweigerd worden.

2.3 Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. iDance kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

2.4 iDance is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van iDance. iDance is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

2.5 iDance mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtsituaties. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.6 iDance is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

3. Overige verplichtingen/ concurrentie

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik" door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd.

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.

3.3 Bij overtreding van het hiervoor onder 3.2. genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 1.000,-- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van iDance een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

4. Aansprakelijkheid

4.1 iDance is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. iDance stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

4.2 iDance is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.

4.3 Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

4.4 iDance is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

4.5 De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren, gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

4.6 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

5. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

5.1 Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.

6. Enkele Huisregels

6.1 De dansschool hanteert specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om hieraan te voldoen.Volg de volgnde link om deze te lezen: Kleding voorschriften

Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).